Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:
• Leerroute 1: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 2: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 3: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 4: voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
• Leerroute 5: voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs
• Leerroute 6: voortgezet (speciaal) onderwijs, vmbo
• Leerroute 7: voortgezet (speciaal) onderwijs, havo, vwo

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren en meer.

Onderwijsaanbod

• Vakken in leerroute 1: communicatie, sensomotoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel en zelfredzaamheid.
• Vakken in leerroute 2, 3 en 4: ‘Leren leren’, mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met media, wereldoriëntatie, oriëntatie op tijd, spelontwikkeling, wonen en vrije tijd, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, natuur en techniek.
• Vakken in leerroute 5, 6 en 7: Rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. In leerjaar 7 en 8 wordt ook Engels gegeven. We zorgen voor meer verdieping bij leerlingen die dit cognitief en emotioneel aankunnen.

Ondersteunende communicatie

Voor veel leerlingen is goede communicatie niet vanzelfsprekend. Sommigen vinden het lastig om zich uit te drukken. Of ze begrijpen niet altijd wat een ander wil zeggen. Met pictogrammen, foto’s, gebaren en geschreven taal ondersteunen we de communicatie en maken we duidelijk wat we van elkaar verwachten. Zo worden het dag- en lesprogramma voorspelbaar.

Woordenschatprogramma

In de onderbouw en middenbouw gebruiken we het woordenschatprogramma LOGO3000. Hiermee helpen we leerlingen op een speelse en natuurlijke manier hun woordenschat uit te breiden. Zo kunnen ze beter meedoen, -praten en -denken.

Een extra schooljaar

Sommige leerlingen hebben behoefte aan een extra schooljaar. In dat extra schooljaar werken zij aan hun werkhouding en sociale vaardigheden. Zo kunnen ze na dit jaar doorstromen naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hen past.