Onderwijsprogramma

Uitstroomprofielen en leerroutes

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) met als doel een plek in dagbesteding. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) met als uiteindelijk doel (beschut) werk te vinden. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5. Uitstroom naar de Entree-opleiding (mbo niveau 1) is ook mogelijk.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of voortgezet onderwijs (vo) met als doel een BBL/KBL-diploma. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 5, 6 of 7.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, intensiviteit van ondersteuningsbehoeften, sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Daarbij houden we rekening met de individuele bevorderende en belemmerende factoren van de leerling.

Onderwijsaanbod

  • Vakken in leerroute 1: communicatie, sensomotoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, spel en zelfredzaamheid.
  • Vakken in leerroute 2, 3 en 4: ‘leren leren’, mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met media, wereldoriëntatie, oriëntatie op tijd, spelontwikkeling, wonen en vrije tijd, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, natuur en techniek.
  • Vakken in leerroute 5, 6 en 7: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. In leerjaar 7 en 8 wordt ook Engels gegeven. We zorgen voor meer verdieping bij leerlingen die dit cognitief en emotioneel aankunnen.

Ondersteunende communicatie

Voor veel leerlingen is goede communicatie niet vanzelfsprekend. Sommigen vinden het lastig om zich uit te drukken of begrijpen niet altijd wat een ander wil zeggen. Met pictogrammen, foto’s, gebaren en geschreven taal ondersteunen we de communicatie en maken duidelijk wat we van elkaar verwachten. Zo worden het dag- en lesprogramma voorspelbaar.

Woordenschatprogramma

In de onderbouw en middenbouw gebruiken we het woordenschatprogramma LOGO 3000. Hiermee helpen we leerlingen op een speelse en natuurlijke manier hun woordenschat uit te breiden. Zo kunnen ze beter meedoen, -praten en -denken.

Gezonde relaties en seksuele vorming

Aandacht voor gezonde relaties, seksuele vorming en weerbaarheid is van belang. Leerlingen op de basisschool staan open voor normen en waarden. Seksualiteit is voor leerlingen geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar zij vragen over hebben. Juist dan is het belangrijk dat zij betrouwbare informatie krijgen op een veilige plek.

Met de methode ‘Kriebels in je buik’ voor het speciaal onderwijs hebben we op dit gebied een structureel aanbod in iedere groep. Met name in de week van ‘De Lentekriebels’ staat dit aanbod centraal.