Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past en dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Passend onderwijs voor ieder kind

Alle kinderen moeten het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Daarom stemmen we ons onderwijs af op de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Er is veel ruimte voor maatwerk. Hierbij kijken we niet naar wat een kind niet kan, maar juist naar wat het wel kan. We maken gebruik van eigentijdse methodes. Deze sluiten aan op het ontwikkelingsniveau van je kind.

Wat gaat je kind leren?

We besteden veel zorg en aandacht aan de schoolse vakken, zoals taal, rekenen en lezen. Extra aandacht hebben we voor de vakgebieden ‘leren leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, communicatie en sociale vaardigheden. Het einddoel van ons onderwijs is altijd dat je kind zich in de maatschappij zo goed mogelijk kan redden.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samen-leving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Bewegingsonderwijs

Sport neemt een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Onze school neemt elk jaar deel aan de sportdag, georganiseerd door landelijk sportprogramma Special Heroes (www.specialheroes.nl). Het doel is om de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en zich aan te sluiten bij een vereniging.

Muziekonderwijs

De muziekdocent stimuleert leerlingen in hun muzikale ontwikkeling. Muzieklessen worden structureel gegeven en herhaald door het eigen klassenteam. De muziekdocent werkt vanuit de domeinen: zingen, bewegen, muziek maken en naar muziek luisteren. Leerlingen doen mee en ervaren. Er worden muziekinstrumenten ingezet als claves, boomwhackers, schudeitjes, djembés en keyboards. Plezier in muziek maken staat voorop!

Cultuuronderwijs

We hebben nauwe contacten met diverse culturele instellingen en werken op projectbasis met elkaar samen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor onze coördinator cultuur.