Samen met partners en omgeving

De Rabot werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden De Liemers en Doetinchem. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvdeliemers-po.nl en www.swvdoetinchem.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Cliƫntondersteuning van MEE

De Rabot werkt samen met een onafhankelijk cliƫntondersteuner van MEE. Bij hem kun je terecht met vragen over zorg, indicaties en wetten waar je als ouder mee te maken krijgt. Deze ondersteuning is gratis. Elke woensdagochtend heeft hij telefonisch spreekuur.

Zorgaanbieders

We werken samen met externe zorgaanbieder Zozijn. Dit doen we in de vorm van Begeleiding in Onderwijs, gbvt (gespecialiseerde begeleiding vrije tijd) en vakantieopvang. De aanvraag en organisatie hiervan gaat in goed overleg tussen onze school, de zorgaanbieder en de gemeente.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

De GGD Noord- en Oost-Gelderland doet meerdere keren per jaar preventief onderzoek naar de groei en ontwikkeling van je kind. Ouders worden hiervoor altijd uitgenodigd. Ook kunnen leerlingen door hun ouders, leraren of intern begeleider aangemeld worden voor nader onderzoek door de jeugdarts of verpleegkundige.

Sponsoring

Voor sponsoring en donaties gelden in het onderwijs wettelijke voorschriften. Landelijke afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. Wij hanteren als sponsorbeleid de meest actuele versie van dit convenant. Deze vind je terug op de website van De Onderwijsspecialisten (www.deonderwijsspecialisten.nl/sponsoring).