Samen met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Op school werken we met een leerlingenraad. Via de leerlingenraad praten de leerlingen mee over zaken die op school gebeuren. De leerlingenraad kan bijvoorbeeld meedenken, advies geven en actief meehelpen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via de groepsapp Social Schools. In de app vind je informatie over de klas en blijf je op de hoogte van wat er gebeurt. Ook delen we hier dag- of weekverslagen.
  • Via e-mail. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.
  • Via de telefoon. Telefonisch contact met het klassenteam kan vóór en na schooltijd, tussen 8.20 en 8.30 uur en na 14.30 uur.
  • Via oudergesprekken. Drie keer per jaar hebben we een individueel gesprek. We bespreken dan hoe het met je kind gaat op school. Je kunt ook zelf een gesprek aanvragen.
  • Via ouderavonden over het lesrooster, onderwijs en wat we op school gaan doen. Of over onderwerpen die bij ouders leven.

Ouder Activiteiten Commissie

De Rabot heeft een Ouder Activiteiten Commissie (OAC) met enthousiaste en betrokken ouders. De OAC komt regelmatig samen. Samen met het schoolteam organiseren zij schoolvieringen en helpen mee bij deze activiteiten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr