Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Op school werken we met een leerlingenraad. Via de leerlingenraad praten de leerlingen mee over zaken die op school gebeuren. De leerlingenraad kan bijvoorbeeld meedenken, advies geven en actief meehelpen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via de groepsapp Social Schools. In de app vind je informatie over de klas en blijf je op de hoogte van wat er gebeurt. Ook delen we hier dag- of weekverslagen.
• Via e-mail. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.
• Via de telefoon. De groepsleerkracht belt je aan het begin van het schooljaar.
• Via oudergesprekken. Drie keer per jaar hebben we een individueel gesprek. We bespreken dan hoe het met je kind gaat op school. Je kunt ook zelf een gesprek aanvragen.
• Via ouderavonden. Over het lesrooster, onderwijs en wat we op school gaan doen. Of over onderwerpen die bij ouders leven.
• Via de nieuwsbrief. Elke zes weken sturen we je een digitale nieuwsbrief met nieuws van school.

Ouderraad

De Rabot heeft een ouderraad met enthousiaste en betrokken ouders. Samen met het schoolteam organiseren zij schoolvieringen en helpen mee bij deze activiteiten. Ook beheren zij de ouder­bijdragen. De ouderraad komt regelmatig samen, wil je meedenken en doen? Stuur dan een e-mail naar ouderraadderabot@gmail.com.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onder-werpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr