Wie zijn wij

Ons uitgangspunt is steeds: speciale aandacht voor ieders mogelijkheden. Daarom kijken we samen met ouders naar de mogelijkheden van het kind. In het kader van passend onderwijs zoeken we in elke situatie naar een passende oplossing voor elk kind. De Rabot onderhoudt goede contacten met andere scholen in de regio. 

Iedere leerling met een specifieke ondersteuningsvraag kan, met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, bij ons terecht. 

Onze leerlingen  

De Rabot geeft speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit zijn leerlingen met een laag IQ of ontwikkelingsniveau (zeer moeilijk lerend) tot leerlingen met een normaal tot hoog IQ (80-130) of ontwikkelingsniveau (moeilijk tot goed lerend). Daarnaast kunnen onze leerlingen complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen hebben. Ons onderwijs stemmen we af op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. De onderwijs-ondersteuningsbehoefte van elk kind staat hierbij centraal.  

Een aantal van onze leerlingen stroomt in vanuit de kinderdagcentra. Daarnaast zien we tussentijdse instroom vanuit het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of andere vormen van speciaal onderwijs. 

Schoolklimaat  

Het kind staat op onze school centraal. We vinden het belangrijk dat we een warm pedagogisch klimaat bieden waarin duidelijkheid en structuur de leerlingen veiligheid geven. Iedere leerling wordt gezien en gerespecteerd, waardoor school een plek is waar de leerling zich verder kan ontwikkelen.