Onderwijsaanbod

We stemmen ons onderwijs af op de kerndoelen die gelden voor het speciaal onderwijs.  

Leerroute 1  

Leerlingen in leerroute 1 bieden we de volgende vakgebieden: communicatie, sensomotoriek, sociaalemotionele ontwikkeling, spel en zelfredzaamheid. 

Leerroute 2, 3 en 4  

Leerlingen in leerroute 2, 3 en 4 bieden we de volgende vakgebieden: ‘Leren Leren’, mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met de media, wereldoriëntatie, oriëntatie op tijd, spelontwikkeling, wonen en vrije tijd, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, natuur en techniek.  

Leerroute 5, 6 en 7  

Aan de leerlingen in leerroute 5, 6 en 7 geven we onderwijs in de volgende hoofdvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. In leerjaar 7 en 8 wordt Engels gegeven. We zorgen voor meer verdieping bij leerlingen die dit cognitief kunnen en emotioneel aankunnen.